تبلیغات
جورواجور - قصه تلخ عاشقی...
تاریخ : پنجشنبه 4 خرداد 1391 | 09:32 ب.ظ | نویسنده : عرفان حسینی
اولیــــن کســــے کــــه دوســــش دارے ♥ دلتــــو میــــشکــــونه و میــــره !
دومیــــن کســــے رو کــــه میــــاے دوســــت داشتــــه باشــــے ♥ و از تجــــربــــه قبــــلے استفــــاده مــــے کنــــے ولــــے دلتــــو بدتــــر میشــــکنــــه و میــــزآره میــــره !
بعدش دیگــــه هیــــچ چیــــز وآســــت مهــــم نیســــت و از ایــــن به بعــــد میشــــے اوטּ آدمــــے کــــه هیــــچ وقــــت نبــــودے .
دیگــــه ♥دوســــت دارم ♥وآســــت رنگــــے نداره ... و اگــــه یــــه آدم خــــوب باهــــات دوســــت بشــــه ، تــــو دلشــــو میشــــکونــــے کــــه انتقــــام خودتــــو ازش بگیــــرے و اونــــو ول مــــےکنــــے و میــــرے بــــا یکــــے دیگــــه……
اینطــــوریــــه کــــه دل همــــه ے آدمــــا میشــــکنــــه
اینــــه قصــــه ے تلــــخ عاشــــقــــے...